Stanovy spolku

Stanovy spolku Sudetikus, z.s.

I.
Název a sídlo
1. Název spolku je: „ Sudetikus, z. s.“ (dále jen „ Spolek“).
2. Sídlo spolku je: Jeseník, PSČ 790 01
Spolek sídlí na adrese: Sládkova 359/3, Jeseník 790 01

II.
Stanovy
Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které
jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

III.
Účel Spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů, kteří se sdružili k aktivní činnosti zejména
k podpoře regionálního rozvoje, aktivní občanské společnosti a oživení veřejného prostoru.

IV.
Hlavní činnosti Spolku
Mezi hlavní činnosti Spolku patří:

 1. pořádání regionálních trhů,
 2. oživení veřejného prostoru města Jeseník,
 3. podpora a informační servis místním pěstitelům, chovatelům, zpracovatelům a výrobcům,
 4. propagace a podpora kulturního a regionálního rozvoje Jesenicka a přilehlých oblastí,
 5. ochrana přírodního a kulturního dědictví Jesenicka a přilehlých oblastí,
 6. spolupráce nadnárodní povahy – zajištění a rozvoj přeshraničních vztahů se sousedními státy,
 7. vzdělávací osvěta,
 8. rozvoj občanské společnosti.

Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

V.
Členství
Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez
rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního
nástupce.
Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být
podána v písemné formě.
O přijetí, nebo nepřijetí za člena Spolku rozhoduje Členská schůze. Členská schůze není povinná
nepřijetí za člena zdůvodnit.
Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
a) Dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného
oznámení o ukončení členství Předsedovi.
b) Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého.
c) Vyloučením člena.

O vyloučení člena rozhoduje Členská schůze.

Vyloučení je možné, pokud člen svým jednáním porušuje cíle, principy a
poslání Spolku nebo pro porušení členských povinností dle čl. VI. těchto
stanov.
d) Zánikem spolku.
e) Rozhodnutím o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst.1
NOZ.
f)
V případě zániku členství se zaplacené členské příspěvky dle čl. VII. nevracejí.
Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

VI.
Práva a povinnosti členů
1. Právem člena je:
a) podílet se na činnosti Spolku.
b) vyjadřovat se k činnosti Spolku, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti Spolku,
předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
c) být volen do orgánů Spolku, pokud je způsobilý k právním úkonům.
d) být informován o činnosti Spolku a jeho orgánů.
e) kdykoli ze Spolku vystoupit.
2. Povinností člena je:

 • dodržovat stanovy Spolku.
 • svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve Spolku pověřen.
 • Chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku.

VII.
Členské příspěvky
Platba a výše platby členských příspěvků je u každého člena Spolku dobrovolná.

VIII.
Seznam členů
Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
a. Jméno a příjmení
b. Bydliště
c. Datum narození
d. Tel. č./ email
2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Předseda. Předseda provede zápis nového člena do
seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů
ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
3. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 30 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis
požádá.
4. Seznam členů je neveřejný. Odesláním žádosti dle čl. V. odst. 3. Stanov člen Spolku vyjadřuje
souhlas se zveřejněním seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle čl. VIII. odst. 1. Stanov.

Organizační strukturu Spolku tvoří:
a) Členská schůze,
b) Předseda.

IX.
Orgány Spolku

X.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Členská schůze:
a) projednává činnost Spolku,
b) schvaluje změny stanov, a to dvoutřetinovou většinou všech členů Spolku,
c) odvolává a volí Předsedu,
d) schvaluje výroční zprávu Spolku,
e) schvaluje roční plán výdajů a zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
f) rozhoduje o přijetí a vyloučení členů Spolku,
g) rozhoduje o zániku Spolku, a to dvoutřetinovou většinou všech členů spolku,
h) dle potřeby rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se spolku.

Členská schůze je svolávána Předsedou podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez
zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31.12. předchozího kalendářního
roku.

Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská
schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do třiceti dnů od
doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské
schůze. Nesvolá-li Předseda zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může
ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.

Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku.
Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku.
Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž
prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní
před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se
ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet
se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů
přítomných členů.

Jednání Členské schůze řídí předseda Členské schůze, kterého Členská schůze zvolí na začátku
zasedání.

Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze
zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal,
jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XI.
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem Spolku.
Předseda je volen Členskou schůzí na funkční období 5 let.
Předseda řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a usneseními Členské schůze po celé své
funkční období.
Navenek za Spolek jedná předseda.
Předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel,
schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání
Spolku.
Předseda vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov,
pečuje o rozvoj Spolku.
Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

Do působnosti Předsedy náleží:
a) svolávat Členskou schůzi,
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření,
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,
d) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
e) udělit plnou moc k zastupování funkce Předsedy další osobě.

XII.
HospodařeníSpolku
1.Příjmy Spolku tvoří dobrovolné členské příspěvky, granty a dotace, dary a příjmy z vedlejší neziskové
činnosti v souladu s cíli Spolku.
2. Veškeré získané prostředky Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů v souladu se
Stanovami. Prostředky je dále možno použít k úhradě na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti
Spolku.
3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to
v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda
sjednaná na základě platných smluv.
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování
poslání a cílů Spolku.
5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle
ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.
6. Hospodaření Spolku probíhá na základě ročního rozpočtu připraveného Předsedou a schváleného
Členskou schůzí.

XIII.
Zánik Spolku
1. Spolek zaniká:
a) rozhodnutím Členské schůze,
b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Členské
schůze,
c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
2. Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku Spolku Členská schůze.
 

XIV.
Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku
V případě zániku Spolku je jeho majetek po provedené likvidaci převeden na jinou právnickou osobu
neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. O vhodnosti nástupnické neziskové organizace
rozhoduje Členská schůze, kteří se na tomto bodu musí jednomyslně shodnout. Jestliže nebude tato osoba
nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy Spolku.

XV.
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
2. Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy Členské schůze.
3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi
a žádostmi.
4. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
5. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.

V Jeseníku dne 1.4.2017
Mgr. Martina Seidlerová
Předseda
 

Ke stažení