Podmínky prodeje

Podmínky prodeje

Jesenické trhy a slavnosti se konají na Masarykově náměstí nebo v areálu bývalého Kláštera Voršilek v Jeseníku. Více informací o tom, proč je pořádáme a jak vypadají najdete na těchto odkazech:

Jesenické trhy

Trhové slavnosti

Před prodejem na Jesenických trzích je prodejce povinen se seznámit s obsahem tržního řádu Jesenických trhů, který se řídí tržním řádem Města Jeseník.

Přečíst tržní řád Jesenických trhů

PŘIHLÁŠKA

Každý prodejce se přihlašuje k prodeji vyplněním a zasláním přihlášky k prodeji. Přihláška je závazná. V přihlášce prodejce vyznačí termíny trhů, kterých se chce v rámci trhové sezóny zúčastnit. 

KDO MŮŽE PRODÁVAT?

Prodejci bez nutnosti živnostenského oprávnění

Fler MAG - Článek Podnikání pro začátečníky - čtěte ZDE.

Prodej bez nutnosti živnostenského oprávnění je možný v případě prodeje vlastních řemeslných výrobků a výsledků pěstitelské nebo chovatelské činnosti sousedům, známým nebo na tržišti, pokud se jedná o prodej příležitostný a nesoustavný a pokud úhrn příjmů nepřesáhne 30 000,- Kč za rok.

Legislativní podklady pro prodej živočišných produktů bez nutnosti živnostenského oprávnění:

• Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči (§ 27a)

• Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy ES. Jsou zde vyjmenovány produkty a stanovena maximální množství, které může chovatel prodat výhradně konečnému spotřebiteli přímo ze svého hospodářství, na trzích a tržnicích.

Prodejci bez nutnosti živnostenského oprávnění jsou povinni dle Zákona o ochraně spotřebitele kupujícímu vydat doklad o zaplacení (stačí podepsaný paragon), zboží musí být viditelně označené cenou. Označení stánku/prodejního místa není povinností.

Čtěte na Fler MAGu! Pro prodejce: na co nezapomenout na trzích

Prodejci s živnostenským oprávněním

Prodejci s živnostenským oprávněním jsou povinni viditelně na svůj stánek/prodejní místo umístit informace o své živnosti, především jméno a příjmení/název firmy, sídlo, jméno zodpovědné osoby a IČ. Zboží musí být viditelně označeno cenou. Na vyžádání musí vydat kupujícímu doklad o zaplacení s uvedením IČ.

Všichni prodejci potravin prodávající na Jesenických trzích jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k prodeji potravin (zejména Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům), hygienické a veterinární právní předpisy (zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon o potravinách č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Prodejci jsou povinni při nabízení potravin k prodeji dodržovat teploty stanovené legislativou nebo uvedené výrobcem na výrobku a musí mít k dispozici zařízení pro udržování a sledování vhodných teplotních podmínek pro potraviny.

Dále jsou povinni zachovávat vysoký stupeň čistoty (pravidelně si umývat ruce, udržovat veškeré pomůcky v čistotě) a hygienické podmínky při zacházení s potravinami zejména při jejich porcování a balení, k tomu jsou povinni používat zdravotně nezávadný obalový materiál. Materiály, přicházející do přímého styku s potravinami, musí být z čistitelných a, je-li to nezbytné, dezinfikovatelných materiálů.

CENÍK A PLATBA ZA STÁNEK/PRODEJNÍ MÍSTO

Cena za Vaše prodejní místo/stánek se odvíjí od prodejního sortimentu a zabrané plochy.

Rámcově je cena kalkulována ve výši 100 Kč/1 m šířky prodejního místa.

Elektřina (chladící vitrína, lednice): 50 Kč/den

K dispozici k zapůjčení je několik trvale stojících stánků na náměstí (podoba a počet se liší v závislosti na ročním období) - vyhrazeno především pro lokální prodejce potravin.

Platba za stánek/prodejní místo probíhá v hotovosti na místě nebo na účet č. 115-1921640277/0100 nejméně 3 dny předem. O platbě převodem informujte organizátory telefonicky nebo e-mailem. Na účet si lze předplatit i více termínů najednou (do textu pro příjemce je třeba uvést předplacené termíny).

ODHLÁŠENÍ SE A STORNO PODMÍNKY

Odhlásit se lze e-mailem nebo telefonicky nejméně 5 dnů před konáním trhu. Pokud již prodejce zaplatit cenu za prodejní místo/stánek, bude mu tato částka vrácena. V případě nedodržení pětidenního termínu propadá částka za stánek/prodejní místo ve prospěch pořadatele trhů.

ORGANIZACE V DEN KONÁNÍ TRHŮ

V den konání trhů nebo slavností budou pořadatelem jednotlivým prodejcům určena prodejní místa. Prodejce je povinen obsadit prodejní místo, které mu bylo přiděleno. Pořadatel se ovšem snaží v rámci možností vyjít vstříc prodejcům, pokud mají zájem obsadit konkrétní prodejní místo. Vyčnívající prodejní exponáty je nutno z bezpečnostního hlediska na vyzvání pořadatele uklidit.

Začátek farmářských trhů je zpravidla plánován na 9 hodin a konec na 17 hodin. Čas konání trhových slavností je různý - je určen pořadatelem v závislosti na typu slavnosti. V den konání trhů je možno obsadit prodejní místo minimálně 30 minut a maximálně 2 hodiny před zahájením. Prodejní místo je nutno vyklidit nejpozději 1 hodinu po ukončení akce.

Po ukončení prodeje je prodejce povinen na vlastním prodejním místě odstranit odpadky a v případě znečistění místo uklidit. Z důvodů zaručení pořádku a dodržování pravidel má pořadatel možnost před začátkem trhu požadovat tzv. pořádkovou a jistinou kauci. Ta je stanovena na 300 Kč za jedno prodejní místo. Kauce bude vrácena pořadatelem tentýž den po skončení trhu a opuštění prodejního místa v uklizeném stavu bez zjevných nečistot a poškození. V případě vážného poškození veřejné plochy prodejcem se tímto nevylučuje další náhrada škody vůči městu Jeseník a pořadateli.

PRO PRODEJ NEPŘÍPUSTNÉ PRODUKTY

Zboží označené pořadatelem jako nepřípustné není možno na Jesenických trzích prodávat a v takovém případě má pořadatel právo vyzvat prodávajícího k okamžitému opuštění Jesenických trhů. V případě neuposlechnutí bude postupováno v součinnosti s Městskou policií. Vhodnost prodejního sortimentu posuzuje pořadatel. Seznam upřednostňovaného sortimentu je součástí tržního řádu Jesenických trhů.

VODA, ELEKTŘINA, WC

Prodejci mají k dispozici WC, šatnu a teplou a studenou vodu na pořadatelem určeném místě (pokud se akce koná na Masarykově náměstí, jedná se o budovu radnice).

Požadavek na připojení k elektrickému proudu je třeba uvést v přihlášce.

PARKOVÁNÍ

Parkovat automobil nelze za prodejním stánkem na cestě, průjezd náměstím musí zůstat volný. Parkovat nelze ani v prostoru náměstí. Parkování je možno přímo na vyhrazených parkovacích mstech po obvodu náměstí - v pracovních dnech za poplatek. Parkování zdarma je k dispozici na žlutě označených plochách na následujícím obrázku, nebo na odkazu https://mapy.cz/s/1RDle. Další dotazy rádi zodpoví pořadatelé.

OSTATNÍ

Trh se koná za takřka každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velmi nepříznivého počasí nebo malé účasti prodejců odvolat konání trhu nejpozději v okamžiku oficiálního začátku trhu. Jakékoliv nároky za případné vzniklé škody prodejce, ušlé zisky nebo jiné případné nároky jsou vůči pořadateli vyloučené.

Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní. Prodejce je povinen předat prodejní místo po ukončení prodeje pořadateli v takovém stavu, v jakém ho před zahájením prodeje převzal.

LEGISLATIVA

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva.

Ke stažení