Tržní řád Jesenických trhů

Tržní řád Jesenických trhů

1. Základní informace

Jesenickými trhy se rozumí prodejní akce, příležitostně doplněné o kulturní či jiný
program (dále také jen „trhy“ nebo „trh“), jejichž pořadatelem je Sudetikus, z. s.,
Sládkova 359/3, 790 00 Jeseník, IČO: 04678311 (dále jen „pořadatel“), zastoupený
Mgr. Martinou Seidlerovou (tel.: 704 143 003). Trhy se konají v předem určeném
termínu na území města Jeseník v prostoru tržiště. Prostorem tržiště se rozumí
pozemek, pozemky či část pozemku, pronajaté či zapůjčené vlastníkem pozemku
pořadateli za účelem pořádání trhu.

2. Prodejní sortiment

Jesenické trhy jsou především potravinovým trhem, zaměřeným na prodej převážně
regionálního potravinového zboží a občerstvení. Příležitostně pořádané tematicky
zaměřené trhy (např. velikonoční trhy nebo Dýňová trhová slavnost) jsou trhy zaměřené
na prodej rukodělných výrobků především regionálního původu, převážně regionálního
potravinového zboží a občerstvení, doplněné o doprovodný kulturní program.
Trhy slouží přednostně k prodeji výrobků a výpěstků menších regionálních producentů,
čímž se rozumí produkce v rádiu 150 km od Jeseníku. Z široké a možné nabídky výrobků
pořadatel upřednostňuje ovoce a zeleninu, byliny a koření, květiny a sazenice, med,
vejce, chléb a pečivo, koláče, perníky, moučníky, mošty a džusy, sirupy, džemy a
marmelády, mléčné výrobky, uzeniny, maso, víno, pivo, destiláty, rukodělné nebo
řemeslné výrobky, košíky, přírodní kosmetiku a výrobky pro zdravý životní styl.
Je upřednostňován prodej vlastních výrobků a výpěstků před přeprodejem zboží.
Pokud výše uvedený sortiment není dostupný v daném rádiu, mohou se účastnit
prodejci i ze vzdálenějších oblastí, přičemž platí, že produkty musí pocházet z Česka
nebo sousedních států. Příležitostně se mohou zúčastnit i prodejci cizokrajného
sortimentu, přičemž platí, že musí jít o produkty přispívající ke zdravému životnímu
stylu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment (i z hlediska kvality) a
případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit.
Prodejci mají povinnost uvést kompletní sortiment, který budou nabízet na trzích, a jeho
původ. Pokud chce prodejce změnit či rozšířit svůj sortiment, může tak učinit pouze po
dohodě s pořadatelem.

3. Přihláška

Prodejce se na trhy hlásí zasláním přihlášky přes Webtržiště nebo vyplněním přihlášky.
Přihlášení prodejce na trh je platné po potvrzení pořadatelem. Přihlášením se na trh
vyjadřuje prodejce souhlas se zněním tohoto tržního řádu.

4. Prodejní místo

Prodejce je povinen obsadit pouze takové prodejní místo, které mu bylo přiděleno
pořadatelem. Prodejní místo musí být označeno identifikací prodejce, tzn. jménem a
příjmením fyzické osoby, resp. jménem, příjmením a identifikačním číslem fyzické osoby
podnikající, resp. názvem a identifikačním číslem právnické osoby.

5. Poplatky

Za pronájem prodejního místa na trzích platí prodejce pořadateli poplatek, jehož výši
určuje pořadatel. Poplatky jsou vybírány buď v hotovosti v den konání trhu, nebo po
předchozí domluvě bezhotovostně na bankovní účet pořadatele. Poplatky v hotovosti
vybírá pořadatel nebo jím pověřená osoba.

6. Prodejní doba trhů

Trhy se konají v prodejní den v pořadatelem určeném časovém rozmezí, které je
inzerováno vůči veřejnosti, zpravidla od 9 do 17 hodin. Pokud prodejce neobsadí
přidělené prodejní místo nejpozději 30 minut před začátkem trhu, má pořadatel právo
prodejní místo poskytnout jinému prodejci. Prodejce je povinen vyskladnit zboží
nejpozději do okamžiku zahájení trhu. Prodejce je povinen zajistit fungování prodejního
místa a dostatek prodejního sortimentu po celou dobu konání trhu. Případné přerušení
nebo předčasné ukončení prodeje je možné pouze po dohodě s pořadatelem.

7. Doprava a parkování

Prodejce může na dobu nezbytně nutnou vjet vozidlem do prostoru tržiště za účelem
vykládky a nakládky zboží, a to mimo prodejní dobu trhů, a pouze v případě, že celková
hmotnost vozidla nepřesahuje 3,5 tuny. Parkování vozidla v prostoru tržiště je prodejci
povoleno pouze po předchozí domluvě s pořadatelem na místech jím určených.

8. Čistota a bezpečnost

Při prodeji zboží a poskytování služeb v prostoru tržiště jsou prodejci povinni:
a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,
b) zabezpečovat zde průběžný úklid, udržovat prodejní místo a místa pro nakládku a
vykládku zboží v čistotě, ani jinak neznečišťovat prostor tržiště,
c) shromažďovat odpady související s činností prodejce na trhu na
pořadatelem určeném místě, utříděné podle jednotlivých druhů odpadů,
d) odpadní vody vypouštět jen na místech k tomu určených – není povoleno vypouštět
odpadní vody do dešťové kanalizace nebo odtokového žlabu kašen,
e) používat elektrické, plynové a jiné spotřebiče jen za podmínky, že jsou tyto v řádném
stavu a odpovídají platným technickým normám,
f) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně
nezávadného a dobře čistitelného materiálu,
g) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a
zbavené zavadlých částí.

9. Povinnosti prodejce a sankce

Prodejci jsou povinni dodržovat tento tržní řád, tržní řád města Jeseníku (nařízení města
Jeseníku č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád) a veškeré platné právní předpisy České
republiky. Každý z prodejců nese vlastní zodpovědnost za prodávaný sortiment, jeho
kvalitu a čerstvost. Prodejce nesmí být v době konání trhu pod vlivem alkoholu,
omamných a psychotropních látek. Nedodržení tržního řádu může být důvodem
k ukončení účasti prodejce na trzích, a to i s okamžitou platností. V takovém případě je
prodejce povinen bez zbytečných průtahů opustit prostor tržiště. Pořadatel není
zodpovědný za provinění zaviněná prodejcem, která vyplývají z nedodržení platných
právních předpisů České republiky.

10. Pořádek a vratná kauce

Prodejce předá prodejní místo po ukončení prodeje pořadateli v takovém stavu, v jakém
ho před zahájením prodeje převzal. V případě hrozby znečištění kamenné dlažby
v prostoru tržiště prodejním sortimentem se prodejci doporučuje použít podložku
z vhodného materiálu. Po ukončení prodeje je prodejce povinen na vlastním prodejním
místě odstranit odpadky a v případě znečistění místo uklidit. Není povoleno přivazování
předmětů, resp. prodejních stánků, ani jiné využívání prvků městského mobiliáře
(sloupů veřejného osvětlení, dopravních sloupků, informačních vývěsek, dopravního
značení, stožárů, parkovacích automatů, stojanů na kola apod.) a stromů v prostoru
tržiště. Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho spolupracovníci
způsobí. Z důvodů zaručení pořádku a dodržování pravidel má pořadatel právo před
začátkem trhu požadovat tzv. pořádkovou a jistinou kauci. Ta je stanovena na 300 Kč za
jedno prodejní místo. Kauce bude vrácena pořadatelem tentýž den po skončení trhu a
opuštění prodejního místa v uklizeném stavu bez zjevných nečistot a poškození.
V případě vážného poškození veřejné plochy prodejcem se tímto nevylučuje další
náhrada škody vůči vlastníku pozemku a pořadateli.

11. Toalety

Prodejcům jsou k dispozici toalety a prostor pro mytí rukou dle pokynů pořadatele,
odděleně od veřejnosti.

12. Elektřina

Prodejce má možnost využít (do vyčerpání kapacity) připojení k elektrické síti za
poplatek 50 Kč/den. O připojení k elektrické síti žádá prodejce prostřednictvím
přihlášky. Prodejce, který vyžaduje připojení do elektrické sítě, musí mít veškeré
kabelové vybavení v řádném stavu a potřebné délce.

13. Obaly

Je žádoucí, aby prodejci při prodeji zboží předcházeli vzniku odpadu, a to např.
následujícími způsoby: co nejnižší mírou používání jednorázových obalových materiálů,
popř. pouze pokud to zákazník vyžaduje (s ohledem na druh prodávaného zboží), dále
nahrazením jednorázových obalů opakovaně použitelnými obaly (i s využitím placení
vratné zálohy zákazníky za takto poskytnuté obaly či nádobí), resp. prodejem zboží do
zákazníky přinesených obalů. Zakazuje se prodej zboží do obalů poskytnutých ze strany
prodejců z tzv. biodegradabilních (kompostovatelných, biologicky rozložitelných) plastů.

14. Zpracování osobních údajů

V době pořádání trhů může být pořadatelem nebo jím pověřenou osobou v prostoru
tržiště pořizována fotografická nebo video- dokumentace. Tyto materiály jsou určeny
výhradně k marketingovým účelům trhů. V případě nesouhlasu s publikováním záběrů a
fotografií na sociálních sítích, webových stránkách, na tištěných materiálech či
v televizním vysílání je třeba kontaktovat pořadatele za účelem zjednání nápravy.
Veškeré identifikační údaje prodejců, které nepochází z veřejně dostupných zdrojů,
budou pořadatelem využity pouze pro potřeby pořádání trhů a nebudou poskytnuty
žádnému dalšímu subjektu.

15. Ostatní

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velmi nepříznivého počasí nebo malé účasti
prodejců odvolat konání trhu nejpozději v okamžiku oficiálního začátku trhu. V takovém
případě je možné formou e-mailu zažádat o vratku zaplacených poplatků za prodejní
místo. Jakékoliv nároky za případné vzniklé škody prodejce, ušlé zisky nebo jiné
případné nároky jsou vůči pořadateli vyloučené.

V Jeseníku dne 23. 4. 2020
Martina Seidlerová,
předsedkyně spolku Sudetikus