Pro sponzory

Základem existence a práce spolku Sudetikus jsou příspěvky členů, platby za pronájem stánků a podpora ode všech, komu záleží na Jeseníku - možnosti nakupovat čerstvé lokální potraviny a vracet peníze zpět do regionu a komunitě lidí, kteří spolu tráví volný čas, učí se od sebe navzájem a podporují se. Přidejte se také!

Finanční dary

Finanční dary k podpoře činnosti spolku Sudetikus můžete zasílat na transparentní účet 115-1921640277/0100, prosíme o doplnění odpovídajícího variabilního symbolu. Variabilní symbol označuje účel platby:
15 - dary na činnost spolku Sudetikus
22 - dary na trhové slavnosti
33 - dary na farmářské trhy

Ke všem darům od 500 Kč (včetně) zašleme dárci potvrzení o přijetí daru. K vystavení tohoto dokladu potřebujeme znát adresu dárce, a pokud daruje peníze firma, potřebujeme její název, sídlo, IČO a DIČ. Napište tyto údaje do zprávy pro příjemce nebo je pošlete na email jesenicketrhy@gmail.com. Potvrzení vystavujeme až po obdržení daru, protože na něm uvádíme číslo účetního dokladu, na kterém je příjem daru zaznamenán. Na vyžádání, i před obdržením daru, můžeme připravit i darovací smlouvu, kterou podepisují obě zúčastněné strany. Na potvrzení či darovací smlouvě musí být specifikovaný účel daru, který je v souladu s platnými stanovami a účetními pravidly.

Darovanou částku až do výše 10% odečíst od základu daně z příjmu v daňovém přiznání. V tom případě je nutné k přiznání přiložit potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu spolu s dokladem o provedení platby (výpis z účtu, odkud byl dar odeslaný nebo příjmový doklad vystavený při předání daru v hotovosti).

Trvalý příkaz

Zřízení trvalého příkazu je jednoduchou formou podpory, jejíž výše záleží výhradně na možnostech dárce. I 20 nebo 50 Kč, zasílají-li je měsíčně stovky přispěvatelů, představuje pro organizaci významný přínos. Rozhodnete-li se pro trvalý příkaz, zřiďte jej ve prospěch transparentního účtu 115-1921640277/0100, prosíme o doplnění odpovídajícího variabilního symbolu. Pokud darovaná částka přesáhne 1000 Kč za rok, na začátku dalšího kalendářního roku automaticky zašleme potvrzení o přijetí daru. Pokud částka za rok nepřesáhne 1000 Kč, vystavíme potvrzení na požádání. Takto darované prostředky lze odečíst od základu daně z příjmu až do výše 10% základu daně.

Organizátoři Jesenických trhů budou vděční za Vaši finanční podporu v jakékoliv výši. Bude použita na tyto aktivity:
a) pořádání regionálních trhů,
b) oživení veřejného prostoru města Jeseník,
c) podpora a informační servis místním pěstitelům, chovatelům, zpracovatelům a výrobcům,
d) propagace a podpora kulturního a regionálního rozvoje Jesenicka a přilehlých oblastí,
e) ochrana přírodního a kulturního dědictví Jesenicka a přilehlých oblastí,
f) spolupráce nadnárodní povahy – zajištění a rozvoj přeshraničních vztahů se sousedními státy,
g) vzdělávací osvěta,
h) rozvoj občanské společnosti.

Částku ve Vámi stanovené výši prosím převeďte na účet spolku, který je veden u KB. Číslo účtu: 115-1921640277/0100.

 Předem Vám moc děkujeme, že jste součástí týmu lidí tvořících Jesenické trhy a usilujících o kvalitnější a příjemnější život v Jeseníku.