Informace pro prodejce

Jesenické trhy se konají na Masarykově náměstí v Jeseníku v předem stanovených termínech.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Před prodejem na Jesenických trzích je prodejce povinen se seznámit s obsahem tržního řádu a vyplnit a zaslat pořadateli přihlášku k prodeji přes webový formulář, nebo přes server www.webtrziste.cz. Tržní řád Jesenických trhů se řídí tržním řádem Města Jeseník

Na Jesenických trzích mohou prodávat:

  • prodejci bez nutnosti živnostenského oprávnění

Prodej bez nutnosti živnostenského oprávnění je možný v případě prodeje vlastních řemeslných výrobků a výsledků pěstitelské nebo chovatelské činnosti sousedům, známým nebo na tržišti pokud se jedná o prodej příležitostný a nesoustavný a pokud úhrn příjmů nepřesáhne 30 000,- Kč za rok.

Legislativní podklady pro prodej živočišných produktů bez nutnosti živnostenského oprávnění:

•          Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči (§ 27a)

•          Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy ES.

Jsou zde vyjmenovány produkty a stanovena maximální množství, které může chovatel prodat výhradně konečnému spotřebiteli přímo ze svého hospodářství, na trzích a tržnicích.

Prodejci bez nutnosti živnostenského oprávnění jsou povinni dle Zákona o ochraně spotřebitele kupujícímu vydat doklad o zaplacení (stačí podepsaný paragon), zboží musí být viditelně označené cenou. Označení stánku/prodejního místa není povinností.

  • prodejci s živnostenským oprávněním

Prodejci s živnostenským oprávněním jsou povinni viditelně na svůj stánek/prodejní místo umístit informace své živnosti, především jméno a přímení, sídlo, zodpovědná osoba a IČO. Zboží musí být viditelně označeno cenou. Na vyžádání musí vydat kupujícímu doklad o zaplacení s uvedením IČO.

Všichni prodejci prodávající na Jesenických trzích jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k prodeji potravin (zejména Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 852/2004 o hygieně potravin a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům), hygienické a veterinární právní předpisy (z. č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon o potravinách č. 110/1997 ve znění pozdějších předpisů).

Prodejci jsou povinni při nabízení potravin k prodeji dodržovat teploty stanovené legislativou nebo uvedené výrobcem na výrobku a musí mít k dispozici zařízení pro udržování a sledování vhodných teplotních podmínek pro potraviny.

Dále jsou povinni zachovávat vysoký stupeň čistoty (pravidelně si umývat ruce, udržovat veškeré pomůcky v čistotě) a hygienické podmínky při zacházení s potravinami zejména při jejich porcování a balení, k tomu jsou povinni používat zdravotně nezávadný obalový materiál. Materiály, přicházející do přímého styku s potravinami musí být z čistitelných a, je-li nezbytné, dezinfikovatelných materiálů.

PŘIHLÁŠENÍ SE K PRODEJI

Každý prodejce se přihlašuje k prodeji vyplněním a zasláním přihlášky. Přihláška je závazná. V přihlášce prodejce vyznačí termíny trhů, kterých se chce v rámci trhové sezóny zúčastnit. V průběhu sezóny se lze přihlásit dodatečně na další termíny telefonicky nebo emailem, a to nejpozději do 5 dnů před konáním trhu (telefonní čísla a emailovou adresu naleznete na webových stránkách v sekci Kontakty), kapacita míst je omezena, při pozdějším přihlášení není Vaše místo na akci pořadatelem zaručeno.  

CENÍK A PLATBA ZA STÁNEK/PRODEJNÍ MÍSTO - sezóna 2017

 

Stánek/prodejní místo – běžné trhy: 200 - 250 Kč/den

Stánek/prod. místo – trhové slavnosti:  300 - 500 Kč/den

Elektřina (chladící vitrína, lednice): 50 - 100 Kč/den

Na ceně pro Váš stánek (dle vašeho sortimentu a zabrané plochy) se domluvte s organizátory.

K dispozici k zapůjčení je 5 trvale stojících stánku na náměstí - vyhrazeno především pro lokální prodejce potravin.

Platba za stánek/prodejní místo probíhá v hotovosti na místě nebo na účet                                                  č. 115-1921640277/0100  nejméně 3 dny předem. Na účet si lze předplatit i více termínu najednou         (do textu pro příjemce je nutno uvést přidělené číslo pro identifikaci plateb a předplacené termíny).

ODHLÁŠENÍ SE A STORNO PODMÍNKY

Odhlásit se lze emailem nebo telefonicky nejméně 10 dnů před konáním trhu. Pokud již prodejce zaplatit cenu za prodejní místo/stánek bude mu tato částka vrácena. V případě nedodržení desetidenního termínu propadá částka za stánek/prodejní místo ve prospěch pořadatele trhů. Pokud poplatek za stánek nebyl zaplacen k datu konání trhu a prodejce se nezúčastnil bez předhozího ohlášení, má pořadatel právo vymáhat poplatek dodatečně.

ORGANIZACE V DEN KONÁNÍ TRHŮ

V den konání trhů nebo slavností budou pořadatelem jednotlivým prodejcům vyznačeny prodejní místa. Prodejce je povinen obsadit prodejní místo, které mu bylo přiděleno. Jednotlivé prodejní místo si lze s pořadatelem předem domluvit.  Stanovená prodejní místa se musí respektovat, vyčnívající prodejní exponáty se musí z bezpečnostního hlediska na vyzvání pořadatele uklidit.

Začátek farmářských trhů je plánován na 10 hod a konec na 17 hod. Čas konání slavností je různý - je určen pořadatelem v závislosti na typu slavnosti. V den konání trhů je možno obsadit prodejní místo minimálně 30 minut a maximálně 2 hodiny před zahájením. Prodejní místo je nutno vyklidit nejpozději 1 hodinu po ukončení akce.

Po ukončení prodeje je prodejce povinen na vlastním prodejním místě odstranit odpadky a v případě znečistění např. zamést. Z důvodů zaručení pořádku a dodržování pravidel má pořadatel možnost před začátkem požadovat tzv. Pořádkovou a jistinou kauciTa je stanovena na 300 Kč za jednoho prodejce. Kauce bude vrácena pořadatelem tentýž den po skončení trhu a opuštění prodejního místa v uklizeném stavu bez zjevných nečistot a poškození. V případě vážného poškození veřejné plochy prodejcem se tímto nevylučuje další náhrada škody vůči městu Jeseník a pořadateli.

PRO PRODEJ NEPŘÍPUSTNÉ PRODUKTY

Zboží označené jako nepřípustné není možno na  Jesenických trzích  prodávat a jeho prodej může být důvodem k propadnutí kauce a poplatku za prodejní místo prodávajícího ve prospěch pořadatele a v takovém případě má pořadatel právo vyzvat prodávajícího k okamžitému opuštění Jesenických trhů. V případě neuposlechnutí má pořadatel právo přizvat pomoc Městské policie. Seznam přípustných výrobků je součástí tržního řádu Jesenických trhů.

VODA, ELEKTŘINA, WC

Nejbližší veřejné toalety jsou k dispozici za poplatek 5 Kč (nebo zdarma při slavnostech - zaplaceno pořadateli) v obchodním centru Alkron poblíž Masarykova náměstí a v IC Katovna.

Prodejci mohou využít WC, šatnu a vodu v budově radnice. Požádejte o klíče organizátora trhu na místě.

Požadavek na připojení k el. proudu uveďte v přihlášce!

PARKOVÁNÍ

parkovat nelze za prodejním stánkem na cestě, průjezd náměstím musí zůstat volný. Parkovat nelze ani v prostoru náměstí. Parkování je možno přímo na vyhrazených parkovacích mstech po obvodu náměstí - v pracovních dnech za poplatek. Parkování zdarma je k dispozici na žlutě označených plochách na následujícím obrázku, nebo na odkazu https://mapy.cz/s/1RDle. Další dotazy rádi zodpoví pořadatelé.Parkování pro prodejce

OSTATNÍ

Trh se koná za každého počasí. Pořadatel si ale vyhrazuje v případě velmi špatného počasí trh odvolat nejpozději v okamžiku oficiálního začátku. Jakékoliv nároky za případné vzniklé škody prodejce, ušlé zisky nebo jiné případné nároky jsou vůči pořadateli vyloučené.

Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní. Prodejní místo je předáno k dispozici ve stavu převzatém, veškeré nároky vůči pořadateli jsou tímto vyloučeny.

LEGISLATIVA

 

INFORMACE O EET

Viz stránka tady.

TRŽNÍ ŘÁD

Nadete tady.