EET a trhy

EET a řemeslné jarmarky a farmářské trhy

Zpracoval Jan Florian, manažer MAS Český Západ, z.s.

Dle informací na portále www.etržby.cz se EET vztahuje na všechny typy podnikatelů, kteří přijímají hotovost, bez ohledu na to, zda-li prodávají v kamenné prodejně, či ve venkovním stánku – jako příklady jsou uváděny kolotoče, cirkusy i přímo stánkaři. Povinnost pořízení EET pokladny s připojením na internet a vybavenou tiskárnou účtenek se tedy postupně bude týkat všech typů podnikatelů, a to i těch, kteří by chtěli uplatnit tzv. zjednodušený režim.

Podnikatel v běžném režimu vydá zákazníkovi při platbě v hotovosti účtenku obsahující bezpečnostní kód poplatníka (BKP) a pokud se pokladně podaří provést on-line datové spojení se serverem Finanční správy, tak i fiskální identifikační kód (FIK). V případě, že k tomuto spojení v daném časovém limitu 2 sekund nedojde, vydá pokladna účtenku s BKP a tzv. podpisovým kódem poplatníka (PKP) a údaj o tržbě odešle na Finanční správu automaticky do 48 hodin (více viz: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet/zakladni-informace-o-projektu/co-kdyz). Tento postup bude pravděpodobně možné použít na akcích, kde není stabilní signál mobilních operátorů.

V případech, kdy by evidování tržeb běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, mohou podnikatelé požádat příslušný finanční úřad o povolení evidovat tržby v tzv. zjednodušeném režimu (žádost s kolkem 1000 Kč). Zjednodušený režim nevyjímá podnikatele z povinnosti pořízení EET pokladny, nicméně mu umožňuje vystavovat účtenky v off-line režimu pouze s kódy BKP a PKP. Informaci o výši tržeb pokladna odesílá prostřednictvím datové zprávy až následně do 5 dnů. O tuto výjimku požádaly např. i firmy Penam a Vodňanská drůbež, ovšem neúspěšně (viz ZDE). Je tedy pravděpodobné, že drobní řemeslníci prodávající převážně na jarmarcích budou se svými žádostmi rovněž neúspěšní a navíc případná výjimka by nic neřešila, protože pořízení EET pokladny je tak jako tak nezbytné.

V případě poruchy pokladního zařízení (dodávka el. proudu, dostupnost signálu, závada pokladny, …) musí podnikatel prokázat, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti (tj. nevydání EET účtenky) zabránil – např. potvrzením dodavatele elektrické energie o výpadku, doklad o době opravy apod.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že povinnost pořízení EET pokladen se výhledově týká všech podnikatelů. Rozhodující je také zařazení podnikatele do příslušné fáze:

- 1. fáze - od 1. 12. 2016 - ubytovací a stravovací služby,

- 2. fáze - od 1. 3. 2017 - maloobchod a velkoobchod,

- 3. fáze - od 1. 3. 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava,

zemědělství,

- 4. fáze - od 1. 6. 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

(více viz ZDE).

V případě, že podnikatel má v živnostenském rejstříku (viz ZDE) uvedeno více předmětů podnikání, tedy kromě své hlavní činnosti provozuje i tzv. minoritní činnosti, může všechny tržby začít evidovat až v okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní, pokud ovšem splňuje následující dvě podmínky:

- minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,

- platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně.

(více viz např ZDE). Díky tomuto ustanovení metodiky Finanční správy mohou např. řemeslníci, kteří jsou výrobci většiny prodávaného zboží, ale na svých stáncích nabízejí také menší část zboží přeprodávaného (maloobchod) při splnění výše uvedených podmínek evidovat až od 1. 6. 2018. Nicméně od tohoto data se na ně povinnost pořízení a provozování EET pokladny vztahovat již bude.

Někteří účastníci jarmarků prodávají své přebytky ze zahrádek – např. květiny, nezpracovanou zeleninu nebo ovoce, případně med. Pokud se nejedná o soustavnou činnost, ale opravdu o nahodilý prodej přebytků, není to považováno za podnikání a EET se na tento prodej nevztahuje. (více viz také ZDE)

EET a spolky a další neziskové organizace (vč. klubů - hostinců)

V případě tzv. veřejně prospěšných poplatníků (viz např. ZDE), tedy spolků a dalších neziskových organizací je rozhodující, zda-li případný příjem hotovosti pochází z hlavní činnosti, která jako taková EET nepodléhá, nebo z vedlejší činnosti, která musí být podložena příslušným živnostenským oprávněním a tudíž je podnikáním. Rozsah hlavní a vedlejší činnosti má každý spolek uvedený ve stanovách, jejichž znění je uloženo ve sbírce listin ve spolkovém rejstříku (viz ZDE), v některých případech ale může být hranice mezi hlavní a vedlejší činností nejasná.

Pokud příjem v hotovosti pochází z vedlejší, tedy podnikatelské činnosti, pak lze odlišit, jestli se jedná o příjem ojedinělý (jednorázový, zcela výjimečný), který EET nepodléhá, případně z tzv. drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků, jejíž celkový roční objem je omezena max. do výše 175 000 Kč ročně nebo max. 5% z celkových ročních příjmů organizace – v případě splnění jedné z těchto podmínek by EET rovněž nepodléhala (více viz také ZDE nebo také ZDE). Ve všech ostatních případech hotovostní příjmy z vedlejší činnosti spolků EET podléhají a vztahují se na ně stejné podmínky jako jsou uvedeny výše.

Ohrožené formy podnikání na venkově – podklad pro seminář MFČR

- kominík, opravář, hodinový manžel a další služby – OSVČ, kteří nezaměstnávají další osoby

- drobní živnostníci v kamenných obchodech (květinářství, kadeřnictví apod.)

- řemeslník, nositel značky „Jeseníky regionální produkt“

- stánkaři (prodej drobného pečiva, klobásy)

- soukromý zemědělec, prodej ze dvora

- příležitostný či víkendový hostinec

- příležitostný lektor, překladatel, vystupující umělec

- prodej občerstvení spolky na kulturních akcích

Informační zdroje k EET

Oficiální informační portál Finanční správy

Metodika Finanční správy k EET

Infolinka Finanční správy k EET: 225 092 392 (9-17 hod.)

TV spot kampaně Finanční správy

Informace k EET přehlednně I  a také ZDE

Článek zakladatele facebookové skupiny Radostné Česko bez EET Boleslava Buzka „EET jako lék na šedou ekonomiku nefunguje nikde na světě“ (odůvodnění nefunkčnosti regulace)

Rozhovor s iniciátorem petice proti EET Ivo Huclem „Stát pomocí EET přiznává, že milionu svých občanů přestal věřit,“ říká majitel čajovny Ivo Hucl“ (popis reálného života podnikatele).

Příklad z Rakouska (výjimky pro malé obchodníky, prodejce na farmářských trzích, jarmarcích apod.)

Doplňující informace o zpracovateli výše uvedených informací MAS Český Západ, z.s.

Místní akční skupina (MAS) Český Západ vznikla v roce 2004 jako mezisektorové partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru s cílem podpořit rozvoj tohoto venkovského regionu na principu iniciativy LEADER, resp. komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jedním z cílů strategie MAS je rozvoj podnikatelského prostředí.

Prostřednictvím dotací z programů EU se snaží podporovat konkrétní projekty konečných žadatelů, mj. i podnikatelů. Jedním ze specifických cílů Strategie CLLD pro období 2014 – 2020 je „Pohostinný region otevřený návštěvníkům“, zahrnující podporu rekreační a turistické infrastruktury, ubytování, stravování a dalších služeb pro cestovní ruch a dále také „Stabilní lokální ekonomika“ zahrnující podporu místních produktů, rozvoj udržitelného zemědělství a lesnictví, rozvoj řemesel, výroby a služeb a udržení zaměstnanosti a odpovědné podnikání.

Od roku 2010 MAS Český Západ uděluje místním řemeslníkům a zemědělcům regionální značku „Místní výrobek ze západu Čech". Spoluorganizuje také řadu kulturních akcí, jejichž součástí jsou řemeslné jarmarky, podporuje také organizaci farmářských trhů.

MAS dále sdružuje řadu neziskových organizací, které pořádají různé kulturní, sportovní a jiné akce a svou vlastní činností se také snaží získat finanční prostředky k dosažení svých cílů.

Na Jesenicku působí MAS Vincenze Priessnitze, o.p.s.